ကျမ်းစာ စကားလုံးများ

နာမည်

နာမည်

မကြာမီ

လူမျိုး

ဘယ်မှာလဲ

မကြာမီ

ဘယ်မှာလဲ

အထူး

အသိပေး

Share