ယဉ်ကျေးလိမ္မာစေရာ နှုတ်ကပတ် သမ္မာကျမ်း

WoW Hong Kong Logo ©

ယဉ်ကျေးလိမ္မာစေရာ နှုတ်ကပတ် သမ္မာကျမ်း

၁။ ရုသ

၁။ ရုသ

၂။ နေမန်

၂။ နေမန်

၃။ ယောန

၃။ ယောန

၄။ ယေရှုဖွားမြင်ခြင်း

၄။ ယေရှုဖွားမြင်ခြင်း

၅။ မုန်တိုင်း

၅။ မုန်တိုင်း

၆။ လေဖြတ်သူ

၆။ လေဖြတ်သူ

၇။ ယာဣနရု၏သမီး

၇။ ယာဣနရု၏သမီး

၈။ မျက်မမြင် ဗာတိမဲ

၈။ မျက်မမြင် ဗာတိမဲ

၉။ ဇက္ကဲ

၉။ ဇက္ကဲ

၁၀။ ကောင်းသော ရှမာရိ

၁၀။ ကောင်းသော ရှမာရိ

၁၁။ ပျောက်သော သား

၁၁။ ပျောက်သော သား

၁၂။ ခွင့်မလွှတ်သောအစေခံ

၁၂။ ခွင့်မလွှတ်သောအစေခံ

၁၃။ ယေရှုအသေခံခြင်း

၁၃။ ယေရှုအသေခံခြင်း

၁၄။ ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း

၁၄။ ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း

၁၅။ ပေါလု၏ပြောင်းလဲခြင်း

၁၅။ ပေါလု၏ပြောင်းလဲခြင်း

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.