အချိန်အစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်သော ကျမ်းစာဘာသာပြန်

၁။ ဖန်ဆင်းခြင်း

၁။ ဖန်ဆင်းခြင်း

၂။ ယောကျာ်း နဲ့ မိန်းမ

။ ယောကျာ်း နဲ့ မိန်းမ

၃။ မနာခံခြင်း

။ မနာခံခြင်း

၄။ ကာဣန နဲ့ အာဗေလ

။ ကာဣန နဲ့ အာဗေလ

၅။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း

။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း

၆။ (ခ) ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်

။ ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်

၇။ ဘုရားက အာဗြဟံကိုခေါ်ခြင်း

။ ဘုရားက အာဗြဟံကိုခေါ်ခြင်း

၈။ အာဗြံ နှင့် လောတတို့ခွဲခွာကြခြင်း

။ အာဗြံ နှင့် လောတတို့ခွဲခွာကြခြင်း

၉။ ထာဝရဘုရားက အာဗြံ နှင့် တိုင်းပြည်ပေးမည် ပဋိညာဉ်

။ ထာဝရဘုရားက အာဗြံ နှင့် တိုင်းပြည်ပေးမည် ပဋိညာဉ်

၁၀။ အာဗြဟံ ၊ စာရဲ ၊ ဟာဂရ

၁၀။ အာဗြဟံ ၊ စာရဲ ၊ ဟာဂရ

၁၁။ အရေဖျားလှီးခြင်း ပဋိညာဉ်အမှတ်လက္ခဏာ

၁၁။ အရေဖျားလှီးခြင်း ပဋိညာဉ်အမှတ်လက္ခဏာ

၁၂။ ဧည့်သည် သုံးဦး

၁၂။ ဧည့်သည် သုံးဦး

၁၃။ သောဒုံမြို့ နှင့် ဂေါမောရမြို့

၁၃။ သောဒုံမြို့ နှင့် ဂေါမောရမြို့

၁၄။ အာဗြဟံ ၊ စာရာ နှင့် အဘိမလက်

၁၄။ အာဗြဟံ စာရာ နှင့် အဘိမလက်

၁၅။ ဣဇာက် ဖွားမြင်ခြင်း နှင့် ဣရှမေလနှင်ထုတ်ခံရခြင်း

၁၅။ ဣဇာက် ဖွားမြင်ခြင်း နှင့် ဣရှမေလနှင်ထုတ်ခံရခြင်း

၁၆။ အာဗြဟံ နဲ့ ဣဇာက်

၁၆။ အာဗြဟံ နဲ့ ဣဇာက်

၁၇။ အစ်ကိုများက ယောသပ်ကိုရောင်းခြင်း

၁၇။ အစ်ကိုများက ယောသပ်ကိုရောင်းခြင်း

၁၈။ ယောသပ်က စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုငြင်းပယ်ခြင်း

၁၈။ ယောသပ်က စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုငြင်းပယ်ခြင်း

၁၉။ ဘုရားက မောရှေကိုခေါ်ခြင်း

၁၉။ ဘုရားက မောရှေကိုခေါ်ခြင်း

၂၀။ ပသခါ

၂၀။ ပသခါ

၂၁။ ဧဒုံ (ပင်လယ်နီ)

၂၁။ ဧဒုံ (ပင်လယ်နီ)

၂၂။ ဘုရားကကျွေးမွေး

၂၂။ ဘုရားကကျွေးမွေး

၂၃။ ဘုရားက ပညတ်များပေးခြင်း

၂၃။ ဘုရားက ပညတ်များပေးခြင်း

၂၄။ ရွေနွားရုပ်တု

၂၄။ ရွေနွားရုပ်တု 

၂၅။ (က) ယဇ်ပူဇော်ခြင်း ဆိုင်ရာ ပညတ်များ

၂၅။ ယဇ်ပူဇော် ဥပဒေများ

၂၆။ မိရိအံကိုဒဏ်ခတ်ခြင်း

၂၆။ မိရိအံကိုဒဏ်ခတ်ခြင်း

၂၇။ မောရှေကစုံထောက် ၁၂ဦးစေလွှတ်ခြင်း

၂၇။ မောရှေကစုံထောက် ၁၂ဦးစေလွှတ်ခြင်း

၂၈။ ယေရိခေါမြို့ကျခြင်း

၂၈။ ယေရိခေါမြို့ကျခြင်း

၂၉။ အာဣမြို့ကိုသိမ်းယူခြင်း

၂၉။ အာဣမြို့ကိုသိမ်းယူခြင်း

၃၀။ ရှမွေလ

၃၀။ ရှမွေလ

၃၁။ ဒါဝိဒ်အားရာဇဘိသိက်ပေးခြင်း

၃၁။ ဒါဝိဒ်အားရာဇဘိသိက်ပေးခြင်း

၃၂။ ဂေါလျတ် နှင့် ဒါဝိဒ် စစ်ထိုးခြင်း

၃၂။ ဂေါလျတ် နှင့် ဒါဝိဒ် စစ်ထိုးခြင်း

၃၃။ ဒါဝိဒ် နဲ့ ဗာသရှေဘ

၃၃။ ဒါဝိဒ် နဲ့ ဗာသရှေဘ

၃၄။ ဧလိရှဲ နှင့် ကောင်းကင်စစ်တပ်

၃၄။ ဧလိရှဲ နှင့် ကောင်းကင်စစ်တပ်

၃၅။ ဘုရားဂတိပေး မေရှိယ

၃၅။ ဘုရားဂတိပေး မေရှိယ

၃၆။ ရွှေရုပ်တုကြီး

၃၆။ ရွှေရုပ်တုကြီး

၃၇။ ခြင်္သေ့တွင်းထဲသို့ ဒံယေလပစ်ချခံရခြင်း

၃၇။ ခြင်္သေ့တွင်းထဲသို့ ဒံယေလပစ်ချခံရခြင်း

၃၈။ မာရိ နှင့် ကောင်းကင်တမန်

၃၈။ ယေရှုဖွားမြင်ခြင်း

၃၉။ ယေရှုနှစ်ခြင်းခံခြင်း

၃၉။ ယေရှုနှစ်ခြင်းခံခြင်း

၄၀။ ယေရှုကစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုအောင်ခြင်း

၄၀။ ယေရှုကစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုအောင်ခြင်း

၄၁။ ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်-ယေရှု

၄၁။ ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်-ယေရှ

၄၂။ ယေရှုကဗိမာန်တော်သို့ရောက်ခြင်း

၄၂။ ယေရှုကဗိမာန်တော်သို့ရောက်ခြင်း

၄၃။ နိကောဒင်

၄၃။ နိကောဒင်

၄၄။ ရှမာရိအမျိုးသမီး

၄၄။ ရှမာရိအမျိုးသမီး

၄၅။ ငါးများစွာဖမ်းမိခြင်း

၄၅။ ငါးများစွာဖမ်းမိခြင်း

၄၆။ လေဖြတ်သူ

၄၆။ လေဖြတ်သူ

၄၇။ မဿဲ - အခွန်ခံ

၄၇။ မဿဲ - အခွန်ခံ

၄၈။ ရောမတပ်မှုး

၄၈။ ရောမတပ်မှုး

၄၉။ အပြစ်သားအမျိုးသမီးက ယေရှုခြေကိုဆေးခြင်း

၄၉။ အပြစ်သားအမျိုးသမီးက ယေရှုခြေကိုဆေးခြင်း

၅၀။ မုန်တိုင်းငြိမ်းခြင်း နဲ့ နတ်ဆိုးနှင်ခြင်း

၅၀။ မုန်တိုင်းငြိမ်းခြင်း နဲ့ နတ်ဆိုးနှင်ခြင်း

၅၁။ ယာဣရု၏သမီး နဲ့ သွေးသွန်းအမျိုးသမီး

၅၁။ ယာဣရု၏သမီး နဲ့ သွေးသွန်အမျိုးသမီး

၅၂။ ဂျူးတို့၏ထုံးတမ်းစဉ်လာများ

၅၂။ ဂျူးတို့၏ထုံးတမ်းစဉ်လာများ

၅၃။ နားမကြားသူကိုကုသခြင်း

၅၃။ နားမကြားသူကိုကုသခြင်း

၅၄။ ပေတရုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်း

၅၄။ ပေတရုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်း

၅၅။ ယေရှုကညစ်ညမ်းနတ်ကိုနှင်ထုတ်ခြင်း

၅၅။ ယေရှုကညစ်ညမ်းနတ်ကိုနှင်ထုတ်ခြင်း

၅၆။ ယုံကြည်သူအပြစ်ပြုမိလျှင်

၅၆။ ယုံကြည်သူအပြစ်ပြုမိလျှင်

၅၇။ အပြစ်ပြုစဉ်ဖမ်းမိသည့် အမျိုးသမီး

၅၇။ အပြစ်ပြုစဉ်ဖမ်းမိသည့် အမျိုးသမီး

၅၈။ ယေရှုက မျက်မမြင်သူကိုကုသခြင်း

၅၈။ ယေရှုက မျက်မမြင်သူကိုကုသခြင်း

၅၉။ ယေရှုကနှစ်ဦးစီစေလွှတ်ခြင်း

၅၉။ ယေရှုကနှစ်ဦးစီစေလွှတ်ခြင်း

၆၀။ သနားကြင်နာတတ်သော ရှမာရိ

၆၀။ သနားကြင်နာတတ်သော ရှမာရိ

၆၁။ ပျောက်သော သိုး ၊ ဒင်္ဂါး ၊ သား

၆၁။ ပျောက်သော သိုး ၊ ဒင်္ဂါး ၊ သား

၆၂။ သူဌေး နဲ့ ဆင်းရဲသား

၆၂။ သူဌေး နဲ့ ဆင်းရဲသား

၆၃။ လာဇရုသေခြင်း နှင့် အသက်ပြန်ရှင်ခြင်း

၆၃။ လာဇရုသေခြင်း နှင့် အသက်ပြန်ရှင်ခြင်း

၆၄။ ကွာရှင်းခြင်း

၆၄။ ကွာရှင်းခြင်း

၆၅။ ဇက္ခဲ

၆၅။ ဇက္ခဲ

၆၆။ နောက်ဆုံးညစာ

၆၆။ နောက်ဆုံးညစာ

၆၇။ စပျစ်ပင် နှင့် အကိုင်းအခက်များ

၆၇။ စပျစ်ပင် နှင့် အကိုင်းအခက်များ

၆၈။ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ထဲ၌ ယေရှုဆုတောင်းခြင်း

၆၈။ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ထဲ၌ ယေရှုဆုတောင်းခြင်း

၆၉။ ယေရှုကိုတရားစီရင် (၁)

၆၉။ ယေရှုကိုတရားစီရင် (၁)

၇၀။ ယေရှုကိုတရားစီရင် (၂)

၇၀။ ယေရှုကိုတရားစီရင် (၂)

၇၁။ ယေရှုကိုကားတိုင်တင်သတ်ခြင်း နဲ့ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း

၇၁။ ယေရှုကိုကားတိုင်တင်သတ်ခြင်း နဲ့ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း

၇၂။ ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း

၇၂။ ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း

၇၃။ ဧမောက်ရွာသို့သွားခြင်း

၇၃။ ဧမောက်ရွာသို့သွားခြင်း

၇၄။ ယေရှုကတပည့်တော်များအားကိုယ်ထင်ပြခြင်း

၇၄။ ယေရှုကတပည့်တော်များအားကိုယ်ထင်ပြခြင်း

၇၅။ ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွခြင်း

၇၅။ ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွခြင်း

၇၆။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်း

၇၆။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်း

၇၇။ ယုံကြည်သူမိဿဟာယ

၇၇။ ယုံကြည်သူမိဿဟာယ

၇၈။ ခြေမစွမ်းသန်သူ ကို သန်စွမ်းစေခြင်း နှင့် ပေတရု ၊ ယောဟန် အဖမ်းခံရခြင်း

၇၈။ ခြေမစွမ်းသန်သူ ကို သန်စွမ်းစေခြင်း နှင့် ပေတရု ၊ ယောဟန် အဖမ်းခံရခြင်း

၇၉။ အာနနိ နှင့် ရှဖိရေ

၇၉။ အာနနိ နှင့် ရှဖိရေ

၈၀။ တမန်တော်များ က အံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာပြခြင်း နှင့် ကောင်းကင်တမန် က တမန်တော်တို့ကို ထောင်တွင်းမှ ကယ်လွတ်ခြင်း

၈၀။ တမန်တော်များ က အံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာပြခြင်း နှင့်
ကောင်းကင်တမန် က တမန်တော်တို့ကို ထောင်တွင်းမှ ကယ်လွတ်ခြင်း

၈၁။ ယုံကြည်သူများကို လုပ်ကျွေးမှုပြုရန် သင်းထောက်ခုနှစ်ဦးခန့်အပ်ခြင်း

၈၁။ ယုံကြည်သူများကို လုပ်ကျွေးမှုပြုရန် သင်းထောက်ခုနှစ်ဦးခန့်အပ်ခြင်း

၈၂။ သတေဖန်

၈၂။ သတေဖန်

၈၃။ ဖိလိပ္ပု နှင့် အဲသရောပိအရာရှိ တွေ့ဆုံခြင်း

၈၃။ ဖိလိပ္ပု နှင့် အဲသရောပိအရာရှိ တေွ့ဆုံခြင်း

၈၄။ ရှောလု၏ပြောင်းလဲခြင်း

၈၄။ ရှောလု၏ပြောင်းလဲခြင်း

၈၅။ တစ်ပါးအမျိုးသားပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်း ပေတရုရှင်းပြခြင်း

၈၅။ တစ်ပါးအမျိုးသားပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်း ပေတရုရှင်းပြခြင်း

၈၆။ အန္တိအုတ်မြို့ရှိအသင်းတော်

၈၆။ အန္တိအုတ်မြို့ရှိအသင်းတော်

မကြာမီ

၈၇

မကြာမီ

၈၈

မကြာမီ

၈၉

မကြာမီ

၉၀

၉၁။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော် လမ်းပြသည် အတိုင်းလိုက်နာခြင်း

၉၁။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော် လမ်းပြသည် အတိုင်းလိုက်နာခြင်း

မကြာမီ

၉၂

မကြာမီ

၉၃

မကြာမီ

၉၄

မကြာမီ

၉၅

မကြာမီ

၉၆

၉၇။ ကာမဂုဏ်လိုက်စားခြင်းကိုရှောင်ကြလော့

၉၇။ ကာမဂုဏ်လိုက်စားခြင်းကုိရှောင်ကြလော့

၉၈။ ယုံကြည်သူများ လက်ထပ်ခြင်း နှင့် အပျို၊ လူပျို အကြောင်း

၉၈။ ယုံကြည်သူများ လက်ထပ်ခြင်း နှင့် အပျို၊ လူပျို အကြောင်း

၉၉။ သခင်ဘုရား၏ပွဲတော်မင်္ဂလာ (မုန့် နှင့် စပျစ်ရည်)

၉၉။ သခင်ဘုရား၏ပွဲတော်မင်္ဂလာ (မုန့် နှင့် စပျစ်ရည်)

၁၀၀။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူး အမျိုးမျိုး

၁၀၀။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူး အမျိုးမျိုး

၁၀၁။ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏အစေခံများ

၁၀၁။ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏အစေခံများ

မကြာမီ

၁၀၂

မကြာမီ

၁၀၃

၁၀၄။ အိမ်ထောင်ရေး

၁၀၄။ အိမ်ထောင်ရေး

၁၀၅။ စာတန် ၏ စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်း ကို ကြိုတင် ပြင်ဆင် ကာကွယ်ပါ။

၁၀၅။ စာတန် ၏ စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်း ကို ကြိုတင် ပြင်ဆင် ကာကွယ်ပါ။

၁၀၆။ ဆု​​ရ​ရန်​ပန်း​တိုင်​သို့​ရှေး​ရှု လျက်​ပြေးပါ

၁၀၆။ ဆု​​ရ​ရန်​ပန်း​တိုင်​သို့​ရှေး​ရှု လျက်​ပြေးပါ

၁၀၇။ ယုံကြည်သူအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် နှင့် လူကြီးများ

၁၀၇။ ယုံကြည်သူအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် နှင့် လူကြီးများ