ကျမ်းစာ ကျမ်းပိုဒ် သီချင်း

ဆုတောင်း မဿဲ ၆း၉ ၁၃

၁၀ သုတ္တံ ၁၇

မာကု ၃:၁၄-၁၅ မှ သီချင်း (က)

မာကု ၃:၁၄ မှ သီချင်း (ခ)

မျိုးစေ့ကြဲခြင်း။

မာကု ၃:၁၄ မှ သီချင်း (ခ)

Share