ကျမ်းစာ ကျမ်းပိုဒ် သီချင်း

ဆုတောင်း မဿဲ ၆း၉ ၁၃

၁၀ သုတ္တံ ၁၇

မျိုးစေ့ကြဲခြင်း။

မာကု ၃:၁၄-၁၅ မှ သီချင်း (က)

မာကု ၃:၁၄ မှ သီချင်း (ခ)

မာကု ၃:၁၄ မှ သီချင်း (ခ)

Share