ယဉ်ကျေးလိမ္မာစေရာ နှုတ်ကပတ် သမ္မာကျမ်း

WoW Hong Kong Logo ©

ယဉ်ကျေးလိမ္မာစေရာ နှုတ်ကပတ် သမ္မာကျမ်း

Video file

ယဉ်ကျေးလိမ္မာစေရာ နှုတ်ကပတ် သမ္မာကျမ်း

၁။ ရုသ

၁။ ရုသ

၄။ ယေရှုဖွားမြင်ခြင်း

၄။ ယေရှုဖွားမြင်ခြင်း

၇။ ယာဣနရု၏သမီး

၇။ ယာဣနရု၏သမီး

၁၃။ ယေရှုအသေခံခြင်း

၁၃။ ယေရှုအသေခံခြင်း

၁၀။ ကောင်းသော ရှမာရိ

၁၀။ ကောင်းသော ရှမာရိ

၂။ နေမန်

၂။ နေမန်

၅။ မုန်တိုင်း

၅။ မုန်တိုင်း

၈။ မျက်မမြင် ဗာတိမဲ

၈။ မျက်မမြင် ဗာတိမဲ

၁၁။ ပျောက်သော သား

၁၁။ ပျောက်သော သား

၁၄။ ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း

၁၄။ ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း

၃။ ယောန

၃။ ယောန

၆။ လေဖြတ်သူ

၆။ လေဖြတ်သူ

၉။ ဇက္ကဲ

၉။ ဇက္ကဲ

၁၂။ ခွင့်မလွှတ်သောအစေခံ

၁၂။ ခွင့်မလွှတ်သောအစေခံ

၁၅။ ပေါလု၏ပြောင်းလဲခြင်း

၁၅။ ပေါလု၏ပြောင်းလဲခြင်း

Share